نظرسنجی

از نظر شما بهترین نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس چه کسی بوده است؟