می‌گذاشتید همسر دایی برود، مگر چه می‌شد؟‌


۱۲۷۶۳۵۴
دبیرکل حزب مردم سالاری در برنامه شیوه در انتقاد به رفتار اخیر در برخورد با خانواده علی دایی گفت: می‌گذاشتید همسر علی دایی برود؛ مگر چه می‌شد؟‌

جماران: دبیرکل حزب مردم سالاری در برنامه شیوه در انتقاد به رفتار اخیر در برخورد با خانواده علی دایی گفت: می‌گذاشتید همسر علی دایی برود؛ مگر چه می‌شد؟‌

می‌گذاشتید همسر دایی برود، مگر چه می‌شد؟‌